Általános Szerződési Feltételek  

 1. Az Outline Central Europe Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Katona József utca 28. V/27., adószáma: 14685796-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-915153, képviseli: Sarbó Gergely ügyvezető, a továbbiakban: szolgáltató) és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő másik szerződő fél (a továbbiakban: megrendelő), együttesen mint felek által kötött valamennyi szerződés részét képező jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), amely mindenkor hatályos változata a www.outline-ce.hu internetes oldalon (a továbbiakban weboldal) érhető el. 
 2. A szolgáltató elsősorban vállalkozások részére nyújt szolgáltatásokat, fogyasztókat külön megállapodás alapján szolgál ki. 
 3. A szolgáltató valamennyi jelenlegi és jövőbeli jogviszonyára kizárólag az alábbi ÁSZF vonatkozik. A megrendelő ÁSZF-fel ellentétes üzleti, értékesítési és szállítási és egyéb feltételei a szolgáltatóra nem érvényesek. Az ilyen ezen ÁSZF-be ütköző megrendelői feltételek alkalmazását szolgáltató ezúton kizárja. 
 4. megrendelő a megrendelése elküldésével, szolgáltató ajánlata elfogadásakor, a szerződés létrejöttekor – legkésőbb annak teljesítésekor – akkor is elfogadja a szolgáltató ÁSZF-ének általános érvényét és hatályát, ha egyébként a saját feltételeire hivatkozik. A megrendelő termékeinek és szolgáltatásainak szolgáltató által történő elfogadása, illetve ezek kifizetése nem értelmezhető akként, hogy a szolgáltató elfogadta a megrendelő feltételeit. A fentiek arra az esetre is érvényesek, ha az árajánlatkérés vagy az ajánlat elfogadása a szolgáltató feltételeitől eltérő, azokat kiegészítő vagy módosító kikötéseket tartalmaz. Az ilyen feltételek alkalmazását a szolgáltató ezúton kifejezetten kizárja.  
 5. A megrendelő az fentiek szerinti elfogadásával elismeri, hogy a szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseinek megismerését számára lehetővé tette, azokat részletesen áttanulmányozta és az ÁSZF-ben foglalt valamennyi feltételt megértette, és egyben tudomásul veszi, elfogadja, hogy az egymás közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF rendelkezései a felek mind peren kívüli, mind az esetleges peres eljárásában alkalmazásra kerüljenek az eljáró hatóságok, bíróságok, egyéb szervek által. 
 6. Az ÁSZF alkalmazásában szerződés alatt értendők a keretszerződések, eseti szerződések és megrendelések, illetve egyéb módon létrejött jogviszonyok egyaránt. Keretszerződés alatt olyan megállapodások értendők, amelynek keretében a megrendelő megrendelés tételére jogosult. Megrendelés és eseti szerződés alatt a szolgáltató által teljesítendő szolgáltatást egyértelműen meghatározó, a szolgáltató számára teljesítési kötelezettséget keletkeztető megállapodás értendő, amely létrejöhet a felek között közvetlenül (eseti szerződés), valamint keretszerződés keretében (megrendelés) egyaránt. 
 7. Az ÁSZF rendelkezéseit 2023. április 1. napjától kell alkalmazni a felek között létrejött jogügyletekre. A szolgáltató kizárja a felek között létrejött szerződések bármely feltételeinek jelen ÁSZF-vel való ellentétes értelmezését. Megrendelő által esetlegesen támasztott többlet szerződési feltételek csak jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban alkalmazhatók. 
 8. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításra okot adó körülmények lehetnek különösen: a szolgáltató üzleti érdeke, a szolgáltató társasággal, vagy a társaság munkavállalóival kapcsolatos változás, jogszabályváltozás, szállítási költség változása. A módosításokat a szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi. 
 9. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire.  
 10. E szerződés teljesítése során felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelővel kötött szerződések teljesítése érdekében úgy jár el, ahogy az adott helyzetben, szerződésben rögzített szolgáltatásokkal szemben elvárt szakmai és egyéb szakhatósági követelményeknek megfeleljen, megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy fenti módon segíti elő a teljesítést.  

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 1. A szolgáltató gazdasági tevékenysége keretében LED kijelzők bérlését, értékesítését, továbbá az ezekhez kapcsolódó vizuáltechnikai szolgáltatásokat, valamint a LED kijelzők helyszíni installját (beépítését, bontását, üzemeltetését, javítását) (a továbbiakban együttesen: szolgáltatás) kínálja az ügyfelei részére.  
 2. Az ÁSZF az adásvételi, bérleti, szolgáltatási és install tevékenységek köre tekintetében eltérő szabályokat állapít meg.   

Szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség, ár 

 1. A felek között a szerződés létrejön a) a szolgáltató ajánlatának megrendelő által történt elfogadó nyilatkozatának szolgáltató részére emailen, más elektronikusan rögzített és visszakereshető formában vagy írásban történt eljuttatásával, vagy b) a szerződés felek által történt cégszerű aláírásával, c) de legkésőbb a szolgáltatás vagy termék megrendelő által történt átvételével. 
 2. A kiadott ajánlatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Bármilyen szerződéssel, megrendelésekkel kapcsolatos szóbeli megállapodás, ígéret, kötelezettségvállalás csak abban az eseteben kötelezi szolgáltatót, ha azt emailen vagy írásban kifejezetten megerősíti. 
 3. Az ajánlatokban foglaltak szolgáltatót az ott megjelölt határidőig kötik. 
 4. Eltérő megállapodás hiányában szolgáltató mindenkori listaárai kerülnek alkalmazásra.  
 5. Szolgáltató a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt szolgáltatás vagy termék árát egyoldalúan felemelni a szerződéskötést követő olyan előre nem látható körülmény (a munkaerő- és/vagy árupiacon és/vagy az általános gazdasági helyzetben bekövetkező rendkívüli változás) esetén, amely bekövetkezte a szolgáltató ellenőrzési körén kívül első oknak róható fel, és amelyre sem a szerződéskötést megelőzően, sem azt követően nem volt ráhatása. Az áremelés mértéke nem lehet magasabb, mint az áremelése okot adó tények által megkövetelt minimális mérték. Az ilyen okok bekövetkezte esetén szolgáltató haladéktalanul értesíti megrendelőt.  
 6. A szolgáltató weboldalán részletesen feltünteti a szolgáltatás és termék nevét, leírását, a termék árát, az esetlegesen elérhető kedvezményeket.  
 7. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA), továbbá nem tartalmazzák a házhozszállítás díját és a LED kijelzők helyszíni beépítési és bontási költségeit sem. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.  
 8. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére a weboldalon hibás ár kerül feltűntetetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, úgy a szolgáltató nem köteles a szolgáltatást vagy terméket hibás áron szállítani.  A szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében megrendelő elállhat vásárlási szándékától.  

 Ajánlat, ajánlatkérés, megrendelés 

 1. Megrendelő ajánlatkérésére szolgáltató 2 munkanapon belül írásban - ajánlott levélben, vagy email-en - ajánlatot ad, amennyiben a megrendelő a szolgáltató rendelkezésére bocsát a foglaláshoz, illetve a megrendeléshez szükséges minden adatot, dokumentumot, egyéb információt.  
 2. Csak az ajánlott levélben vagy e-mailben pdf csatolmányként elküldött – és cégszerűen aláírt – ajánlatkérést, megbízást/megrendelést/foglalást fogadja el szolgáltató érvényesnek. 
 3. A megrendelések bármiféle módosítása kizárólag írásos formában történhet. 
 4. A megrendelő a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve a szolgáltató erre adott válasza nem minősül ajánlatnak, így ezzel kapcsolatban a szolgáltató részéről ajánlati kötöttség nem keletkezik.  
 5. A szolgáltató megtagadhatja az ajánlata kiadását, ha: 
 • a megrendelőnek a szolgáltató felé nettó 500.000.-Ft + ÁFA összeget meghaladó lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn, 
 • a szolgáltatás teljesítése nem egyeztethető össze a szolgáltató által közvetített értékekkel, megítélésére negatív hatással lehet, 
 • a megrendelő korábbi felróható magatartása/mulasztása miatt a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a megrendelővel az üzleti kapcsolat létesítése nem lehetséges. 

Az ajánlat – ellenkező rendelkezés hiányában – egyben foglalást is keletkeztet. A foglalás – és egyben ajánlati kötöttség – időtartama az ajánlaton szereplő időpont. A szolgáltató vállalja, hogy az ajánlatban megjelölt idősávot a foglalás időtartama alatt fenntartja, azt harmadik személy részére nem értékesíti. 

A felek rögzítik, hogy az ajánlattól eltérő megrendelés esetén az eltérés csak abban az esetben válik a szerződés részévé, ha szolgáltató az eltérést kifejezetten, írásban elfogadja. Amennyiben a visszaigazolás az eltérés elfogadását kifejezetten nem tartalmazza, akkor az eltérés nem válik a szerződés részévé, még írásbeli visszaigazolás esetén sem. 

Amennyiben a megrendelő új ügyfél, köteles a szolgáltató részére a megállapodáshoz szükséges minden azonosító adatot megadni, különösen (cég)név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, képviselő neve. Amennyiben korábban már volt a felek között szerződéses kapcsolat, úgy a legutolsó szerződéses kapcsolatot követően megváltozott adatokat kell a megrendelőnek megadnia. 

Abban az esetben, ha a megrendelő valamely más személy képviseletében jár el, akkor az általa képviselt személyt is azonosítania kell az új ügyfelekre irányadó fenti adatokkal. A megrendelő köteles a képviseletre jogosító okiratot vagy ezt igazoló adatot a megrendeléssel egyidejűleg a szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és  hatálya ki kell, terjedjen minden olyan jognyilatkozat megtételére, amelyet az ÁSZF-ben szabályozott jogviszony kapcsán a megrendelőnek meg kell tennie. 

A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A szolgáltatót a megrendelő által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

A szolgáltatást megelőző 3 munkanapon belül történő kiegészítő megrendelés leadása esetén 10% sürgősségi felárat számíthat fel a szolgáltató, amelynek alapja a kiegészítő megrendelés értéke. 

Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben postán kéri a szerződések és számlák eredeti példányát, azért szolgáltató nettó 10.000.- Ft + ÁFA kényelmi díjat számol fel. 

 Szerződés módosítása, megszűnése, felmondás 

 1. A szerződés módosítása kizárólagosan a felek közös megegyezése alapján az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával írásban lehetséges.  
 2. Amennyiben a szerződés módosításáig a megrendelő már megkezdi a teljesítésre való felkészülést, és emiatt olyan gyártási, alapanyag, vagy adminisztrációs költségek merülnek fel, amelyek módosítás után szükségtelenné válnak, abban az esetben kizárólag ezen költségek megtérítése mellett van lehetősége a megrendelőnek a megrendelését módosítani. 
 3. A szerződés a felek közös megegyezésével írásban bármikor megszüntethető. Felek az írásbeliségből a faxon, elektronikus úton való megszüntetés lehetőségét kifejezetten kizárják, csak eredeti, mindkét fél által aláírt okirattal szüntethető meg a szerződés. A szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni, szolgáltató a felmerült és már teljesített szolgáltatása és indokolt költségei megtérítésére jogosult.  Az elszámolás során a szolgáltató beszámításra jogosult.  
 4. A létrejött szerződéseket megrendelő az alábbi feltételek szerint jogosult rendes felmondással megszűntetni: A szerződés szerinti teljesítés (kezdő)napjától számított 
  1. 15 nappal korábban kötbérmentesen lemondható, az addig befizetett előleg teljes összege, 
  2. 14 és 8 nap közötti lemondás esetén a megállapodott szerződés szerinti összeg 50%-a, 
  3. 7 és 3 nap közötti lemondás esetén a megállapodott szerződés szerinti összeg 75%-a,  
  4. 3 napon belül történő lemondás esetén a megállapodott szerződés szerinti összeg 100%-a fizetendő meg bánatpénzként és a lemondásig felmerült indokolt költségek átalánydíjaként. 
 5. A befizetett előleg összege a bánatpénz és a lemondásig felmerült indokolt költségek átalánydíjába beleszámítódik.  
 6. Megrendelő a bérlet kezdetének időpontját az eredeti dátumot megelőző 30. napig nettó 140 EUR + ÁFA díj megfizetése mellett módosíthatja. A bérlet kezdete legfeljebb 3 hónappal halasztható a szolgáltató szabad kapacitása függvényében.  
 7. Megrendelő a határozott időre létrejött tartósbérleti szerződést a futamidő letelte előtt csak akkor jogosult rendes felmondással megszüntetni, ha a hátralévő futamidőre eső szerződéses díjakat megfizeti szolgáltató részre. 

 A megrendelés teljesítése 

 1. Szolgáltató köteles a megrendelő által megrendelt termékeket és szolgáltatásokat a megrendelő által elfogadott mennyiségben, minőségben, adott esetben különösen minta szerinti minőségben és felszereltséggel, tartozékokkal együtt rendelkezésre bocsátani, eladni, elkészíteni, legyártani, leszállítani, figyelembe véve a megrendelő szerződésben rögzített egyedi igényeit. 
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa eladott, elkészített, legyártott szállított termékek az ágazati szabványok szerinti, illetve a hatályos jogszabályok, szerződésben rögzített egyedi igények, műszaki elvárások szerinti legmagasabb minőség követelményeinek megfelelnek, amelyről minden szállítmányra vonatkozóan a megrendelő részére a termékek átadásakor minősítési jegyzőkönyvet/tanúsítványt ad. 
 3. A szolgáltató jogosult a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozókat, illetve közvetített szolgáltatást igénybe venni. Szolgáltató az igénybe vett alvállalkozóért és szolgáltatásért úgy felel, mint ha a munkát vagy a szolgáltatást maga végezte volna el. 
 4. A megrendelő a szolgáltatás, a rendezvény zárásakor, illetve az áruk átvételekor nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, ennek keretében köteles szerződésszerű teljesítés esetén kiadni a teljesítésről szóló igazolást. Az igazolás kiadására megrendelő részéről képviseleti joggal felruházott személy jogosult. Megrendelő a szolgáltató által elvégzett munka megvizsgálását követően fenti határidőn belül a teljesítés hiányossága vagy nem megfelelő volta esetén írásban nyújthatja be kifogásait a szolgáltatónak. Amennyiben megrendelő egyáltalán nem nyilatkozik a szolgáltatás, rendezvény zárását, illetve termékek átadását követő 48 órán belül, a szolgáltató teljesítése elfogadottnak és szerződésszerűnek minősül. A teljesítéssel kapcsolatos kifogást a megrendelő a fenti jogvesztő határidőn túl – a bizonyítás ellehetetlenülése miatt – nem terjeszthet elő. A teljesítés elfogadásával a kárveszély a megrendelőre száll. 
 5. A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, amennyiben a szerződés teljesítését vis maiornak minősülő körülmény akadályozza, amelynek ideje alatt a határidők nyugszanak.  Vis maiornak minősül a háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, (COVID19) pandémia és következményei. 
 6. Amennyiben a szerződés teljesítésével a szolgáltató késedelembe esik, a megrendelő a késedelembe esés napját követő 45. naptári naptól a szolgáltató részére küldött írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállhat. 
 7. Felek rögzítik, hogy amennyiben az áram vagy az internet szolgáltatás az áram- vagy az internetszolgáltató hibájából szünetel vagy nem érhető el a teljesítés időtartama alatt, úgy azt vis maior helyzetnek tekintik. Szolgáltató a szolgáltatás online részének, illetve a vetítés fenti okokból történő  elmaradása miatt nem tekinthető felelősnek és jogosult a kitelepülés kapcsán felmerült ésszerű és indokolt költségeinek megtérítésére. 
 8. A műsorforrás biztosítása megrendelő feladata. Szolgáltató HDMI bemenetet biztosít a műsorforrás részére és 3.5mm TRS kábelt laptop audio csatlakoztatásához. A műsorforrás 720p vagy 1080p felbontásban adható ki a kijelzőre. Az interlaced felbontások képminőségéért szolgáltató nem vállal felelősséget. 
 9. Szolgáltató a bérelt termékek első három indítását vagy első teljes napos üzemeltetését díjmentesen végzi, ezen túlmenően üzemeltetést kizárólag külön díjazás fejében végez. Ennek díja csak indítási szolgáltatás esetén nettó 8.000.Ft + ÁFA/nap, teljes napos üzemeltetés esetén nettó 25.000.-Ft/nap díj, valamint nettó 80.-Ft/nap útiköltség. 
 10. Megrendelő a bérelt LED kijelző meghibásodása esetén a szolgáltatót azonnal köteles értesíteni. Szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon 24 órán, munkaszüneti napokon 48 órán belül kiszáll diagnosztizálni, illetve amennyiben lehetséges, online diagnosztikát indít. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások esetén szolgáltató kiszállási és karbantartási díjat számolhat fel, amely alapdíja nettó 10.000.-Ft + ÁFA / kiszállás, munkadíja nettó 5.000.-Ft + ÁFA / óra, valamint útiköltsége nettó 150.-Ft + ÁFA /km. 
 11. LED kijelzők részletfizetéssel történő értékesítése az alábbiak szerint történik: A tulajdonjog váltási tábla alapján a kezdőkészlet kabinet megrendelő tulajdonába kerül az első számla teljes kifizetése után. A maradék készlet kabinet a szolgáltató tulajdonában marad, és kötelezettséget vállal, hogy azt nem értékesíti harmadik félnek. Az adott részcsomagra vonatkozó vételár kifizetése után szolgáltató visszabérelheti a kabineteket az előre megállapított áron. A bérlétet szolgáltató ilyen esetben nem pénzügyi kiegyenlítéssel rendezi, hanem a számviteli szabályoknak megfelelő kompenzációval, amelyet egy közös nyilvántartásban vezet megrendelővel. Ha a kompenzáció mértéke elérte a készlethez tartozó minimális határértéket, azt a részt is bérli. Az éppen kiegyenlítés alatt álló részletre nem fizet bérleti díjat. Ha az egész kijelző megrendelő tulajdonába került, szolgáltató továbbra is visszabérelheti a kijelzőt alkalmanként. A tranzakció végéig szolgáltató biztosítja a kijelzők tárolását. A kiszállítás díjmentes Pest vármegyén belül évi 12 alkalomig, vidékre a szállítás üzemanyag + amortizáció önköltségen történik. A szállítás egy fővel történik, amelynek napidíja az aktuálisan érvényes árlista szerinti pakoló napidíj. A szállítást végző munkatárs az építésben és a bontásban is segítséget nyújt. 
 12. Teljes készlet: 32 teljes kabinet, 8 felső modulos, alsó takarásos kabinet, 5 konténer, 1x X4E processzor, 1x V1HDMI videókeverő, 2x színpadelem láb- és szoknyakészlettel, stack tartószerkezet. Kezdő készlet nettó 3.990.000.-Ft+ÁFA értékben: 15 egész kabinet, 2 konténer, 1x X4E processzor. Második fázis nettó 2.290.000.-Ft+ÁFA értékben: 3 egész kabinet, 6x fél kabinet, 1 konténer- Záró fázis nettó 2.490.000 Ft értékben: 14 egész kabinet, 2x fél kabinet, 2x konténer, 1x Roland V1SDI, dobogó és stack szerkezet készlet. 
 13. A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli. Az értesítések kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosulnak. Mind a szolgáltató, mind a megrendelő a másik félnek szóló értesítését átadhatja írásban, faxon vagy elektronikus levélben. Az e-mailen történő értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, amikor azok a címzett szerverére megérkeznek. A megrendelő köteles az adataiban, elérhetőségeiben vagy a szerződést, annak teljesítését befolyásoló egyéb tényekben bekövetkezett bármely változást a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül a szolgáltató felé bejelenteni.

Pénzügyi feltételek 

 1. Az előlegszámla kiállítására a megrendelés napját követően kerül sor. A részszámlák és a végszámla kibocsátására a (rész)teljesítés napját követően kerül sor a megrendelő által aláírt teljesítés igazolás alapján. A megrendelő a szolgáltató által kibocsátott számlán feltüntetett összeget a számlán megjelölt határidőben a MAGNET Banknál vezetett 1620012018547175 számú folyószámlára banki átutalással köteles kiegyenlíteni.  
 2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződést euróban kötik meg a megrendelő a díjakat szolgáltató MAGNET Banknál vezetett 16200120-18547175 számú, HBWEHUHB BIC kódú EUR folyószámlájára utalja. 
 3. A teljesítés napja: 
  1. bérleti szerződés esetén a bérlet kezdőnapja, 
  2. adásvételi szerződés esetén a termékek átvételének napja, 
  3. szolgáltatás nyújtása esetén a szolgáltatás nyújtásának utolsó napja. 

Megrendelő fizetési kötelezettsége szolgáltató bankszámláján történt jóváírással teljesül. Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén köteles a szolgáltató részére a Ptk szerinti késedelmi kamatot, behajtási költségátalányt és egyéb végrehajtási, nemperes vagy peres eljárási költséget megfizetni. A behajtási költségátalány minden kiállított, de határidőben meg nem fizetett számla után esedékes. A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesíti a megrendelőt a késedelmi kamatfizetési kötelezettség alól. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla befogadásának ellenőrzése a számla küldőjét és a számlatartalom valódiságát illetően a szolgáltató feladata. A nem megfelelő tartalmú számlát szolgáltató visszaküldi, az ilyen számlához joghatás nem fűződik. 

Magyarországról más EU-tagállamba történő szállítás esetén a megrendelő köteles az adószámát megadni, amely szerint az EU-n belül a kereskedelme vagy vállalkozása adóköteles. Ennek hiányában köteles a megállapodás szerinti áron felül a mindenkor hatályos mértékű ÁFÁ-t megfizetni. A Magyarországról egy másik EU-tagállamba történő minden egyes adómentes Közösségen belüli szállítás esetén a termék vásárlója köteles szolgáltató részére igazolni a termék tényleges megérkezését. Amennyiben ez az igazolás nem kerül benyújtásra, a megrendelő a Magyarországon belüli szállításokra irányadó nettó számlaösszeg alapján számított áfakulcsot is köteles megfizetni. 

Szolgáltató esetleges fizetési adataiban, bankszámlájában bekövetkező változásról kizárólag az alábbi email címről küldött hivatalos tájékoztató levélben értesíti partnereit: [email protected]

Amennyiben a megrendelő szolgáltató nevében banki adatok változásával kapcsolatos értesítést kap, ezt megerősítendő keresse fel közvetlenül a társaságot, vagy kapcsolattartóját egy másik kommunikációs csatornán. 

Abban az esetben, ha megrendelő a banki adataiban változtatást kezdeményez, szolgáltató abban az esetben fogadja el, ha azt cégszerűen jegyzett dokumentumban postai úton, vagy hitelesített aláírással ellátott elektronikus dokumentumban juttatják el részére. 

 Felelősség 

 1. Szolgáltató a Ptk. szerinti általános szavatossági szabályok szerint áll helyt teljesítéséért. Ennek megfelelően szavatol azért, hogy teljesítése mindenben megfelel a megrendelés visszaigazolásban vagy szerződésben szereplő specifikációknak. Szolgáltató szerződéses kötelezettsége teljes mértékben teljesül, ha ezen specifikációk a szállítás időpontjában teljesülnek. 
 2. Szolgáltató a termékeire és szolgáltatásaira jótállást csak külön megállapodás keretében vállal, amelynek mértékét a megrendelés során egyezteti megrendelővel. 
 3. Megrendelő köteles teljes mértékben betartani szolgáltató utasításait a termékek vagy szolgáltatások használatát, üzemeltetését illetően. Az utasítások be nem tartásából eredő károkért minden felelősség megrendelőt terhel. 
 4. A termékek átadása után, illetve a szolgáltatások átadása után azok elbontásáig a kárveszély teljes mértékben a megrendelőre száll, a LED kijelzőben és azzal telepített egyéb rendezvénytechnikában keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelő vagy bármely más (jogi)személy által közvetlenül vagy közvetve elszenvedett következményi kárért. Szolgáltató csak a megrendelő által minden kétséget kizáróan bizonyított súlyos gondatlansága vagy szándékos mulasztása által okozott károkért vonható felelősségre, és szolgáltató felelőssége minden esetben a hibás szolgáltatások vagy termékek számlázott értékének 100 %-ára korlátozódik. 

 Egyéb rendelkezések 

 1. Szolgáltató felhívja megrendelő figyelmét arra, hogy számára tiltott a szerződés teljesítése, amennyiben a teljesítés belföldi, illetve nemzetközi külkereskedelmi jogszabály, vagy bármilyen kereskedelmi embargóról, illetve szankcióról szóló szabály által támasztott akadályba ütközik. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy: nem végez olyan tevékenységet, amely az Európai Unió, az ENSZ, az Egyesült Királyság, illetve az Amerikai Egyesült Államok által egyes országokkal, személyekkel vagy entitásokkal szemben bevezetett korlátozó intézkedésekbe (ideértve, de nem kizárólag bármely gazdasági vagy pénzügyi korlátozást, illetve kereskedelmi embargót) ütközik; b) nem szerepel az Európai Unió, az ENSZ, az Egyesült Királyság, illetve az Amerikai Egyesült Államok által vezetett szankciós listákon; c) nem áll üzleti kapcsolatban olyan személlyel, szervezettel vagy szervvel, amely az Európai Unió, az ENSZ, az Egyesült Királyság, illetve az Amerikai Egyesült Államok által vezetett szankciós listákon szerepel; d) nem katonai, illetve félkatonai felhasználás céljára vásárolja a termékeket. Amennyiben a megrendelő nyilatkozata hamis, vagy a szerződés teljesítése egyébként belföldi, illetve nemzetközi külkereskedelmi jogszabály, vagy bármilyen kereskedelmi embargóról, illetve szankcióról szóló szabály által támasztott akadályba ütközik, úgy szolgáltatónak jogában áll a megrendeléstől, vagy szerződéstől bármikor elállni. 
 2. Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a www.outline-ce.hu oldalon érhető el. 
 3. Az ÁSZF vagy a felek által kötött más szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF, illetve a szerződés érvénytelenségét kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. Felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezések helyébe lépő érvényes rendelkezések elfogadása érdekében. 
 4. Felek esetleges jogvitáikat tárgyalásos úton kötelesek rendezni, és lehetőség szerint alternatív vitarendezési megoldások at vesznek igénybe, ha ezek nem vezetnek eredményre. 
 5. Abban az esetben, ha a szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.  

Budapest, 2023.03.07.